Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod registračním číslem 1266

Naše služby

Voda

 • krácený rozbor pitné vody daný Vyhláškou MZd ČR č. 252/2004 Sb.
 • úplný rozbor pitné vody daný Vyhláškou MZd ČR č. 252/2004 Sb.
 • bazénové vody v rozsahu Vyhlášky MZd ČR č. 238/2011 Sb.
 • odpadní vody dle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění, v rozsahu navazujících vyhlášek a vládních nařízení:odpadní vody ze zubních ordinací na stanovení rtuti dle § 16 Vodního zákona, domovní ČOV, septiky, jímky, vyústí odpadních vod do vodoteče

Pevná matrice

 • odpady a jejich vodné výluhy dle platné legislativy včetně      Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a v rozsahu Vyhlášky č. 383/01 Sb.
 • kaly pro zemědělské využití dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a v rozsahu Vyhlášky č. 382/01 Sb.
 • rybniční a potoční sedimenty, příloha č. 9
 • potraviny, nápoje, poživatiny a výrobky pro zvířata dle platné legislativy
 • stanovení ekotoxicity jako nebezpečné vlastnosti H14         
 • půdy- pH, živiny vyhláška č. 13/1994 Sb.a vyhláška č. 382/2001 Sb. (použití upravených kalů)                       
 • průmyslové komposty a vstupy do kompostu dle ČSN 465735
 • hnojiva
 • rozbory pro potřeby bioplynových stanic (kejdy, digestáty)
 • krmiva, rostlinný materiál

Stěry   

 • stěry z prostředí
 • stěry z jatečně opracovaných těl

Sterilizátor      

 • kontrola účinnosti sterilizace biologickými a nebiologickými indikátory

Poradenství

 • poradenství v oblasti ekologie a zemědělství